BTSE tassyklaň - BTSE Turkmenistan - BTSE Türkmenistan

BTSE-de hasaby nädip barlamaly
Şahsyýeti barlamak we platformalarymyzdan lezzet almak üçin “Fiat” walýuta bilen baglanyşykly aýratynlyklardan aşakdaky talaplary taýýarlaň:


Şahsy hasaplary nädip barlamaly

Şahsyýeti barlamak sahypasyna giriň (Giriş - Hasap - Barlamak).
BTSE-de hasaby nädip barlamaly
Maglumatlary doldurmak we zerur resminamalary ýüklemek üçin sahypadaky görkezmäni ýerine ýetiriň.
BTSE-de hasaby nädip barlamaly
BTSE-de hasaby nädip barlamaly
BTSE-de hasaby nädip barlamaly
Gerekli maglumatlar:
1. Surat ID - pasport, sürüjilik şahadatnamasy ýa-da hökümet tarapyndan berlen islendik şahsyýetnama bolup biler.

2. Salgysynyň subutnamasy - Bankyň beýany, Jemgyýetçilik kanuny, kredit kartoçkasy (* ýüz tutýanlaryň ýaşaýan ýeriniň salgysy we güýji azyndan 3 aý yza gaýdyp gelmelidir), ýaşaýan ýeri salgysy bolan milli şahsyýetnama (* kanun çykaryjy mandat bilen hökümet tarapyndan berilmelidir) salgy üýtgedilenden soň täzelenmeli).

Bellik:
  • Resminamanyň suratynyň doly adyny we doglan senesini anyk görkezýändigine göz ýetiriň.
  • Suratlary üstünlikli ýükläp bilmeýän bolsaňyz, şahsyýet suratyňyzyň we beýleki maglumatlaryňyzyň düşnüklidigine we şahsyýetnamaňyzyň hiç hili üýtgedilmändigine göz ýetiriň.
  • Şahsyýeti barlamak, adatça 1-2 iş gününiň arasynda bolýar. Şeýle-de bolsa, ýokary ses döwründe has köp wagt alyp biler. Şahsyýetiňizi barlamak tamamlanandan soň size e-poçta arkaly habar beriler.

Korporatiw hasaby nädip barlamaly

Korporatiw barlagy ulanmak isleseňiz, Korporatiw Ulanyjy saýlaň - Dowam ediň.
BTSE-de hasaby nädip barlamaly

1. Goşulmak şahadatnamasy / Işewür hasaba alyş.

2. Iş başyna gelme kepilnamasy.

3. Direktorlaryň sanawy (Direktorlaryň sanawy).

4. Direktorlaryň ýaşaýyş salgysynyň subutnamasy.

5. Direktorlaryň pasportynyň suraty.
BTSE-de hasaby nädip barlamaly
Bellik:
(1) documentshli resminamalaryňyzyň 4 burçunyň görünmegini haýyş edýäris.

(2) Goşundylardaky ähli maglumatlar, aç-açan we ýapylmazdan ýa-da üýtgedilmezden açyk bolmalydyr.

. Taslamanyň berlen senesi soňky 3 aýyň içinde bolmaly.

(4) Pasportyň möhleti 6 aýdan köp bolmaly.

.Jpg, .pdf, .gif, .png, .doc we .docx formatlaryny goldaýar. Uploadüklenen resminamalar 5MB-den kiçi bolmaly;

Maglumat hiç hili üýtgetme ýa-da örtük bolmazdan düşnükli we görünmeli.

Doly adyňyz, salgyňyz, kompaniýanyň adyny we senesi aç-açan görünmeli we resminama 3 aýdan az bolmaly.

Thank you for rating.