BTSE alyş-çalyş syn

BTSE Bir Exchangeasy, Britaniýanyň Wirgin adalarynda hasaba alnan kriptografik alyş-çalyş. 2018-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri işleýär.

Bu alyş-çalyş emele gelen alyş-çalyş diýlip atlandyrylýar, ýagny emele gelen söwdasyna ünsi jemleýär. Gural, başga bir aktiwiň (adatça aksiýalar, obligasiýalar, harytlar we ş.m.) bahasyna esaslanýan gural. “Cryptocurrency” dünýäsinde emele gelenler şoňa görä-de onuň bahalaryny belli bir kriptografik nyrhlardan alýarlar. Aşakdaky kriptolara birikdirilen emele gelen söwda bilen meşgullanyp bilersiňiz: BTC, ETH, LTC, USDT, TUSD we USDC.

Platforma bilen esasy artykmaçlyklaryň birnäçesi hökmünde BTSE Exchange, asla iş wagtynyň ýokdugyny, sekuntda 1 milliondan gowrak sargyt islegini ýerine ýetirip bilýän söwda motorynyň bardygyny we ähli serişdeleriň 99,9% -ini belleýär. platformada geçirilen sowuk ammarda. Bu artykmaçlyklaryň hemmesi ýokary hilli we täsirli.

BTSE syn

BTSE alyş-çalyş ykjam goldawy

Kripto söwdagärleriniň köpüsi iş stoly söwda üçin iň oňat şertleri berýär diýip hasaplaýarlar. Kompýuteriň has uly ekrany bar we has uly ekranlarda söwdagärleriň köpüsiniň söwda kararlaryny esaslandyrýan möhüm maglumatlary şol bir wagtda görüp bolýar. Söwda diagrammasyny görkezmek has aňsat bolar. Şeýle-de bolsa, kripto maýadarlarynyň hemmesi söwda üçin iş stoly talap etmeýär. Käbirleri kripto söwdasyny jübi telefony arkaly etmegi makul bilýärler. Şol söwdagärleriň biri bolsaňyz, BTSE Exchange söwda platformasynyň hem ykjam gabat gelýändigini bilip begenersiňiz.

BTSE syn

Orta söwda

BTSE bir Exchangeasy, ulanyjylaryna ýokary derejeli söwdany hem hödürleýär. Hem hemişelik (ýagny möhleti gutarmaýan gelejek) we möhleti bolan gelejekleri hödürleýärler. Hemişelik we hemişelik däller üçin iň ýokary dereje 100x (ýagny degişli mukdardan ýüz esse).

BTSE syn

Seresaplyk söwdasy hakda pikir edýän biri üçin seresaplylyk peýdaly bolup biler. Dolandyrylan söwda köp girdeji getirip biler, tersine - deň derejede uly ýitgilere sebäp bolup biler.

Mysal üçin, söwda hasabyňyzda 100 ABŞ dollary bar diýeliň we bu mukdary BTC-e uzaga çekýärsiňiz (ýagny gymmaty ýokarlanýar). Soňra BTC 10% bilen gymmaty ýokarlansa, 10 ABŞ dollary gazanyp bilersiňiz. 100x güýji ulanan bolsaňyz, başdaky 100 ABŞ dollary 10 000 ABŞ dollaryna öwrüler, şonuň üçin goşmaça 1000 ABŞ dollary gazanarsyňyz (şertnamany baglaşmadyk bolsaňyz 990 ABŞ dollary köp). Şeýle-de bolsa, näçe köp ulansaňyz, ýatyryş bahasy bilen aralyk şonça-da az bolýar. Diýmek, BTC-iň bahasy ters tarapa hereket etse (bu mysal üçin aşak düşýär), onda başlanan 100 ABŞ dollaryňyzyň hemmesini ýitirmek üçin diňe gaty az göterim düşmeli. Againene-de näçe köp ulansaňyz, maýa goýumyňyzy ýitirmek üçin ters baha hereketi şonça-da az bolmaly. Şeýlelik bilen, göz öňüne getirişiňiz ýaly, geleşiklerde töwekgelçilik bilen sylagyň arasyndaky deňagramlylyk gaty gowy düzülendir (töwekgelçiliksiz girdeji ýok).

BTSE alyş-çalyş söwda görnüşi

Her söwda platformasynyň söwda görnüşi bar. Söwda görnüşi, belli bir cryptocurrency bahasynyň diagrammasyny we häzirki bahasyny görüp boljak bir exchangeanyň web sahypasynyň bir bölegidir. Adatça gutulary satyn almak we satmak hem bolýar, bu ýerde degişli kripto barada sargyt goýup bilersiňiz we platformalaryň köpüsinde sargyt taryhyny görüp bilersiňiz (ýagny, degişli kripto bilen baglanyşykly öňki amallar). Iş stoluňyzda hemme zat birmeňzeş. Elbetde, häzir beýan edenlerimiziň üýtgemeleri hem bar. BTSE bir Exchangeasyndaky söwda görnüşi:

BTSE syn

Aboveokardaky söwda görnüşiniň size laýykdygyny ýa-da diňe özüňiz çözmeli. Netijede, adatça öz islegleriňizden soň söwda görnüşini sazlamak üçin sazlamalary üýtgedip boljak köp dürli usul bar.

OTC-stol

Belli bir cryptocurrency gaty köp mukdarda saklaýarsyňyz diýeliň. Şol mukdary satmak isleýärsiňiz. Muny beýlekiler ýaly yzygiderli söwda platformasynda etmelimi? Belki ýok. Adaty söwda ýerinden daşarda uly söwdany amala aşyrmagyň köp sebäplerinden biri, uly söwdalaryň degişli kripto bazar bahasyna täsir edip biler. Ingokarda aýdylanlar bilen baglanyşykly başga bir sebäp, sargyt kitabynyň degişli söwdany amala aşyrmak üçin gaty inçe bolmagydyr. Bu meseleleriň çözgüdi, OTC-söwda diýýänimizdir ( The Counter-den ).

BTSE Bir Exchangeasy ol ýerdäki ähli “kitlere” (we belki-de ähli “delfinlere”) peýdaly bolup biljek OTC söwdasyny hödürleýär.

BTSE alyş-çalyş tölegleri

BTSE Bir Exchangea söwda tölegleri

Her gezek sargyt bereniňizde, alyş-çalyş söwda tölegini alýar. Söwda tölegi, adatça, söwda sargytlarynyň bahasynyň göterimidir. Köp biresalar alyjylar bilen öndürijileriň arasynda bölünýär . Alýanlar, sargyt kitabyndan bar bolan buýrugy “alýan” adamlar. Makerine ýetirijiler sargyt kitabyna sargyt goşýanlar, şeýlelik bilen platformada likwidlilik edýärler.

Bu platforma alyjylar üçin söwdada 0,12%, öndürijiler üçin söwdada 0,10% töleýär. Bu alyjy we öndüriji tölegler, köne we täze global senagat merkezleşdirilen biresalar üçin ortaça pes. Senagatyň ortaça taryhy taýdan 0.20-0,25% töweregi bolupdy, ýöne häzirki wagtda täze pudagyň ortaça mukdarynyň 0.10% -0,15% töwereginde ýüze çykýandygyny görýäris. Bu ugurda geçirilen iň soňky empirik gözlegiň netijesine görä, pudakda ortaça söwda söwdasy üçin tölegler 0,217%, pudakda ortaça söwda söwdasy üçin tölegler 0,164% boldy.

Şertnamalaryň söwda tölegi barada aýdylanda, alyjylar 0.04% töleýärler. Emma söwda alýanlaryň tölegleri BTSE Bir Exchangeasynyň iň güýçli tarapy däl. Bu platformada öndürijiler söwda üçin aýlyk alýarlar . BTSE Birchanga şertnamasynyň söwda öndürijisiniň tölegi -0.01%. Elbetde, bu bir exchangeada şertnama söwdasynda öndürijiler üçin bu gaty uly zat. Bu hakykatdanam haýran galdyrdy. Dünýäde negatiw öndüriji tölegleri bolan başga-da onlarça alyş-çalyş bar.

Söwda pudagyndaky ortaça tölegler bilen deňeşdirilende, BTSE Bir Exchangeasy tarapyndan alynýan tölegler ortaça derejeden has pesdir. Söwda pudagyndaky şertnamalar alyjylar üçin ortaça 0.064%, öndürijiler üçin 0.014%.

BTSE Bir Exchangeasy, şeýle hem belli bir söwda mukdaryna ýeten ýa-da has köp mukdarda BTSE-belgilerini (ýerli bellikler) saklaýan müşderilere söwda tölegleri arzanladyşlaryny hödürleýär. Spot söwdasy üçin elýeterli söwda tölegleri (2021-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli):

BTSE syn

Ynha, şertnamalar söwdasy üçin elýeterli söwda tölegleri (2021-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli):

BTSE syn

BTSE alyş-çalyş tölegleri

BTSE Bir Exchangeasy, BTC-den çykarmak üçin 0.0005 BTC töleg alýar. Bu töleg pudagyň ortaça derejesinden has pesdir. Häzirki global senagat ortaça BTC-den çykarmak üçin 0.0006 BTC-den birneme ýokary, şonuň üçin BTSE Bir Exchangeasy tarapyndan bu babatda gaty oňat teklip.

Goýum usullary we ABŞ-maýadarlar

Goýum usullary

Kriptokurensiýany platforma goýmakdan başga-da, BTSE Exchange size sim geçirişi, kredit ýa-da debet kartoçkasy arkaly fiat walýutasyny goýmaga mümkinçilik berýär. Şoňa görä-de, bu platforma “giriş derejesindäki alyş-çalyş” derejesine eýe bolup, täze kripto maýadarlarynyň gyzykly kripto dünýäsine syýahatyny başlap biljek alyş-çalyş edýär.

ABŞ-maýadarlar

Näme üçin köp alyş-çalyş ABŞ raýatlaryna özleri bilen hasap açmaga rugsat bermeýär? Jogapda diňe üç harp bar. S, E we C (Gymmatly kagyzlar bir Exchangeasy komissiýasy). SEC-iň beýle gorkunç bolmagynyň sebäbi, şol daşary ýurt kompaniýalary ABŞ-da hasaba alynmasa (SEC bilen) daşary ýurt kompaniýalaryna ABŞ-ly maýadarlary soramaga rugsat bermeýär. Daşary ýurt kompaniýalary her niçigem bolsa ABŞ maýadarlaryny sorasa, SEC olary suda berip biler. SEC-iň kripto bir exchangalaryny haçan suda berendigi barada köp mysal bar, bularyň biri EtherDelta-ny hasaba alynmadyk bir exchangea işi üçin suda bereninde. Başga bir mysal, Bitfinex-i suda berip, stabilcoin Tether (USDT) maýadarlary azdyrýandygyny öňe sürdi. Has köp hadysanyň ýüze çykmagy gaty ähtimal.

BTSE Bir Exchangeasynyň ABŞ-ly maýadarlara rugsat berýändigi ýa-da ýokdugy belli däl. Olaryň şertlerini okadyk we ABŞ-ly maýadarlaryň aç-açan gadagançylygyny tapmadyk. ABŞ-ly islendik maýadary BTSE bir Exchangeasynda söwdasynyň rugsat berilmegi barada öz pikirlerini döretmäge çagyrýarys.

Thank you for rating.