BTSE Şahamça maksatnamasy - BTSE Turkmenistan - BTSE Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BTSE-de hyzmatdaş bolmaly


Ferollama bonus

Dostuňyz çakylygyňyzy kabul edip, söwda edip başlansoň, her gezek söwda edenlerinde söwda töleglerinden 20% ugrukdyryjy bonus gazanyp bilersiňiz .

BTSE Token saklan bolsaňyz, bonus derejesi 40% -e çenli ýokarlandyrylyp bilner.

BTSE Token näçe köp saklasaňyz, şonça-da ýokary bonus derejesi alarsyňyz.
BTSE Token Holding Iberme bonusy%
50-den az 20%
≥ 50 21%
≥ 75 22%
≥ 100 23%
≥ 150 25%
≥ 175 26%
≥ 200 27%
≥ 300 28%
≥ 1500 30%
2500 35%
≥ 5000 40%

Iberilen girdejiler

Söwdagärleri BTSE salgylanyňyzda salgylanma baglanyşygyňyzy ulananyňyzda gazanarsyňyz:

(1) salgy beren söwdagärleriňizden "Söwda tölegleriniň" 20% -i.

)

* Ferollama girdejileri diýmek: salgylanan söwdagärler tarapyndan bu ugrukdyryş programmasyndan alnan umumy mukdar

Mysal üçin: A-a ýüz tutduňyz; Ulanyjy A; B ulanyjysy C. salgylandy,

munuň nähili işleýändigini görkezmek üçin aşakdaky diagramma serediň.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BTSE-de hyzmatdaş bolmaly


Bu nähili işleýär

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BTSE-de hyzmatdaş bolmaly
1-nji ädim: Hasaba gir

2-nji ädim: ferollama baglanyşygyňyzy alyň
  • Diňe salgylanma panelinde görkezilen şahsy baglanyşygyňyzy göçüriň.

3-nji ädim: Dostlaryňyzy çagyryň
  • BTSE bilen tanyşdyrmak üçin baglanyşygyňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşyň!
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BTSE-de hyzmatdaş bolmaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Köp derejeli girdeji

Ferollama girdejileriniň derejesi çäklidir. Çäklendirilmedik girdeji derejesinden geçip biler. Ulanyjy näçe köp ýüz tutsa, şonça-da bu ugrukdyryjy programmadan gazanýar.


Söwda töleginde arzanladyş

Dostlaryňyz çakylygyňyzy kabul edenlerinden soň, 30 günlük söwda töleginde arzanladyş bolar.
Eminler 60% -e çenli söwda töleginden arzanladyş alyp bilerler.

Çäklendirilmedik ömrüň peýdalary

Siziň ugrukdyrma hukuklaryňyz ömürboýy güýje girýär.
Dostlaryňyz BTSE-de söwdany dowam etdirýänçäňiz, gazançyňyzy dowam etdirersiňiz.


Kwalifikasiýa ugratmak

Hünärli ugrukdyryjy hökmünde hasaplanmak üçin dostlaryňyz ugrukdyryjy baglanyşyk arkaly ýazylmalydyrlar.


Iberilen girdejiniň paýlanyşy

Ferollama girdejileri her gün sagat 10: 00-da paýlanýar (UTC)
Thank you for rating.